Daily Archives: 20 Mar 2018

I Dearly Love This Text

Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρης, ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων.

Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν·  ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·   ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,  ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.  (Heb. 11:32-38)

My Present Mood Is…

Someone At Fox Has Had Enough

Via:

A retired United States Army lieutenant colonel and Fox News contributor quit Tuesday and denounced the network and President Donald Trump in an email to colleagues.

“Fox has degenerated from providing a legitimate and much-needed outlet for conservative voices to a mere propaganda machine for a destructive and ethically ruinous administration,” wrote Ralph Peters, a Fox News “strategic analyst.” “Over my decade with Fox, I long was proud of the association. Now I am ashamed,” he wrote. Peters, who was also a heated critic of Barack Obama’s foreign policy, once described him as having been “date raped” by Vladimir Putin. He didn’t respond to an email about his missive. “Ralph Peters is entitled to his opinion despite the fact that he’s choosing to use it as a weapon in order to gain attention. We are extremely proud of our top-rated primetime hosts and all of our opinion programing,” Fox News said in a statement.

Click the link above for the full letter.  It’s great.

Depressed? Just Stare at a Crucifix, You’ll Be Fine…

Nope.

The Bee Stings the ‘America Is the Chosen People’ Lunacy

John Wildrow was excited to finally take a tour of the Holy Land. It was a “childhood dream” of his, he claims. He bought tickets months in advance and impatiently awaited the day of his plane’s departure to tour the Promised Land. Finally, he took off on a flight for his scheduled Holy Land tour earlier this week, and he couldn’t have been more anxious and excited.

But when he arrived in the Holy Land late Tuesday evening, he was disappointed and shocked not to find himself in the United States of America as he had expected, but rather in a tiny country on the edge of the Mediterranean.

Wildrow grew up in a rural town in the American South, and had hoped to take a tour of America’s capital city, so he could see exactly where God signed a contract with America to “make her great.”

“Wait a minute—this looks like the Middle East!” he cried out in horror as he disembarked. “I thought we were going to visit the land of God’s chosen people!” The man asked around at information booths and pestered his tour guide, but everyone he spoke with confirmed he was actually in Israel and not the sacred capital city of the United States. In fact, the people he talked to seemed to be under the “mistaken impression” that the Middle Eastern region was in fact the ancient place where the biblical narrative occurred.

“I wanted to see the spot where Jesus and the Founding Father signed the Declaration of Independence, not this dumpy little stable,” he grumbled as the tour passed by a possible site of Jesus’s birth in Bethlehem. “This sucks! BOOOOOOO!”

At publishing time, Windlow had been sulking on the bus, wistfully watching a documentary on the founding of the United States while his tourmates took a guided tour of the Garden of Gethsemane.

Yeah sorry John, America isn’t the chosen nation.  It isn’t even intimated at in the Bible.

100 Years of Barth’s ‘Romans’ Commentary- Call for Papers

Via Christophe Chalamet-

Call for Papers — “Karl Barth’s Römerbrief 100 years later: Retrospect and Prospect” June 5-7 2019, Geneva, CH. Submit your proposals by Sept 15 2018!

Apocalyptic Thinking in Early Judaism: Engaging with John Collins’ The Apocalyptic Imagination

Here’s one for your enjoyment

It has been over 30 years since John Collins’ seminal study The Apocalyptic Imagination first came out. In this timely volume, Apocalyptic Thinking in Early Judaism: Engaging with John Collins’ The Apocalyptic Imagination, leading international experts of Jewish apocalyptic critically engage with Collins’ work and add to the ongoing debate with articles on current topics in the field of apocalyptic studies. The subjects include the genre and sub categories of apocalypses, demonology, the character of dream visions, the books of Enoch, the significance of Aramaic texts, and apocalyptic traditions in the Dead Sea Scrolls as well as in Paul’s writings. The volume ends with Collins’ response to the articles.

Jonah Is All Of Us

On Those Who Disdain Doctrine or Dogma

Those who despise Doctrine despise Christianity.  There simply is no ‘doctrineless’ Christian faith.  Such is an illusion.  A lie.