Yuval Goren on the ‘War in the World of Archaeology’

Via Joseph Lauer (why doesn’t he blog?)

Those who read this morning’s Ha’aretz[Hebrew] article “A Storm in the World of Archaeology: Was proof of the existence of David’s Kingdom found in Khirbet Qeiyafa?” will no doubt be interested in reading Dr. Yuval Goren’s reaction (in Hebrew) to it.     Dr. Goren, who is mentioned at the end of the article (in the section regarding an earlier article that IMHO need not have been revisited), kindly gave permission to circulate to the list his attached e-mail, which is directed to his many colleagues as well as to the article’s writer.    As is well-known, Dr. Goren is the Vice-Dean, Faculty of Humanities, of Tel Aviv University, and the University’s Laboratory for Comparative Microarchaeology, Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Civilizations.     Thank you, Dr. Goren!

Here’s the letter-

חברות וחברים, עמיתיי למקצוע,

זה עתה סיימתי לקרוא הכתבה של אסף שטול-טראורינג במוסף “הארץ”” העוסקת במלחמות
הארכיאולוגים הקיימות לכאורה בתוכנו. אני חייב לציין כאן לשבח את הכתב, שלעניות
דעתי עשה עבודה עיתונאית ראויה והוגנת והציג את העמדות השונות בויכוח (שבשום
אופן אינו מהווה מלחמה!) הנטוש בין כמה מעמיתינו בנוגע לתיארוך של שכבות באתרים
מסוימים מראשית תקופת הברזל. גם אם המרואיינים בכתבה נסחפו לעיתים לאמירות
קשות, לא התעצל הכתב ופנה לאנשי מקצוע נוספים מהם קיבל תמונות מאוזנות יותר,
אותן אף הביא בשמם. בניגוד לכתבותיו של ניר חסון באותו עיתון, הלוקות בשטחיות
ובהתלהמות צהובה מן הסוג שכולנו פוגשים לצערנו במדיה, ראויה לדעתי כתבה זו לכל
שבח ואני אף מכתב על הודעה זו את כותבה.

בהערת שולים אך במסגרת מובלטת הוכנס לכתבה זו גם העימות הקיים כביכול ביני לבין
פרופ’ יוסי גרפינקל בנוגע לבקשותינו המקבילות לערוך חפירות בתל שוכה, איש-איש
מתוך מטרותיו המדעיות. בלהט הויכוח עלו משני הצדדים אמירות לא מקצועיות ולא
ענייניות שראוי היה שלא ייאמרו, ואכן הקפדתי הקפדת יתר שאמירות כאלה לא יצאו
ממני. חבל מאוד שהיה מי שדאג להביא ציטטות חלקיות, שנאמרו בישיבה סגורה בחדר
מנהל רשות העתיקות ובתכתובת דוא”ל סגורה שתפוצתה כללה חמישה מכותבים, עד
לעיתונות. מצידי אגב לא יצאו האשמות כלשהן כלפי פרופ’ גרפינקל או פרופ’ הייזל,
שבקשתם המשותפת לחפור בתל שוכה נשקלה מול בקשתי. יתר על כן – ראיתי במנכ”ל רשות
העתיקות את הסמכות היחידה הראויה להכריע בנושא זה, ומסרים ברוח זו גם העברתי
אליו. לכן צר לי על שהדברים הוצגו כעימות הקיים כביכול בין המכונים
לארכיאולוגיה באוניברסיטאות העברית ותל אביב. בפועל, אין כמובן להאשמות המופנות
כלפיי בכתבה כל אחיזה במציאות והחפירה שאערוך באתר תמומן מכספי יתרות מקרנות
מחקר ותרומות שגייסנו מגורמים שונים ואמשיך לגייס בעתיד. מאחר והואשמתי בביצוע
מחקר בשירותו של פרופ’ פינקלשטיין שימומן מתקציביו, יעיד פרופ’ פינקלשטיין עצמו
כי מעולם לא לקחתי כל צד בויכוח המדעי הנוגע לתיארוך השכבות מראשית תקופת
הברזל, אינני מתמחה בתחום זה ופרט לעניין מקצועי שמעוררת בי כל סוגיה
ארכיאולוגית באשר היא, אין לי כל מעורבות בנושא. לעניין התקציבים, ידוע לכל
עמיתיי ואני מניח שאך לפרופ’ גרפינקל עצמו כי מלכתחילה הרחקתי את עצמי מתקציבי
המחקר שקיבלו פרופ’ פינקלשטיין ופרופ’ סטיב וויינר (ממכון ויצמן למדע) מקרן
האיחוד האירופי וממקורות אחרים לצורך חקר “ישראל הקדום”. יתרה מכך, ככל הידוע
לנו כיום מתוצאות הסקרים הארכיאולוגיים בתל שוכה, השכבות הארכיאולוגיות שבאתר
תחילתן ככל הנראה במאה השמינית לפנה”ס ולפיכך אין לאתר זה כל נגיעה לויכוח
הנוגע לימי דוד ושלמה. על כן, למרות שיש בדברים שצוטטו בשמו של פרופ’ גרפינקל
בעיתון יותר משמץ של דיבה, אני רואה בהם התבטאות לא מוצלחת של אדם בצערו ואני
מבקש שנעבור על הדברים לסדר היום ולא נמשיך בסגנון זה. ההכרעה בדבר מתן רישיון
החפירה בתל שוכה נעשתה על ידי שוקה דורפמן, מנכ”ל רשות העתיקות, שהוא האדם
המייצג את הגוף האמון על מתן רישיונות החפירה מתוקף חוק העתיקות. ידוע לי ששוקה
הגיע להחלטה לאחר התייעצות עם גורמים רבים, בהם המועצה הארכיאולוגית וכמה
מבכירי הארכיאולוגים בארץ. בשלב מסוים, כאשר עורבו בויכוח (לא על ידי!!!)
גורמים חיצוניים ואף נכתבה כתבה מעליבה בעיתונות, הודעתי לכולא דעלמא על כוונתי
למשוך את בקשת הרישיון וזאת לשם הרגעת הרוחות. על פי בקשתו המפורשת של מנהל
הרשות שבאה מיד לאחר שהודעתי על כוונתי זו, לא משכתי את בקשת הרישיון וההכרעה
נעשתה בסופו של דבר על ידיו.

בכל מקרה, אני רוצה להבהיר שאין מדובר במלחמת ארכיאולוגים, בוודאי שאין כאן
עימות בין המכונים לארכיאולוגיה ואף לדוד ולשלמה אין כל נגיעה לנושא. אני מבקש
מאוד מכל עמיתיי וידידיי בכל המוסדות הארכיאולוגיים להרפות מן הנושא, למתן את
הטונים הצורמים ולשוב למערכת היחסים החברית ששררה בתוכנו בעבר. ויכוחים מדעיים
ימשיכו כנראה להתקיים בתוכנו (וטוב שכך), אך רצוי מאוד שהם יישארו במסגרת
הקולגיאלית שהם ראויים לה ומתוך כבוד הדדי וכבוד למקצוע. בעיקר נכונים הדברים
בימים בהם יוצרים גורמים דילטנטיים מחוץ למקצוע המאוד מכובד שלנו מצגי שווא של
תגליות מקראיות סנסציוניות, תוך ניצול רגשות הציבור ובאמצעות גורמים בלתי
אחראיים בתקשורת. ייתכן שאת כל המרץ וההתבטאויות הקשות עלינו להפנות לכיוונים
אלה וכלפי השרלטנים המגלים בסמוך לחגים הנוצריים או העבריים המתאימים את
הגלוסקמאות של ישו, אחיו, אימו ואולי גם של רוח הקודש, את הכתובות האמיתיות
בהחלט ממקדש שלמה בירושלים, את עקבות יציאת מצריים בסנטוריני, את תיבת נוח
ולאחרונה גם את המסמרים האמיתיים ששמשו ללא שום ספק לצליבת ישו והובאו למנוחה
נכונה בגלוסקמא של כייפא הכהן הגדול. ממש ניסים ונפלאות! אלו הם המקומות בהם
נדרשות התבטאויות חריפות מצד ארכיאולוגים בכירים ואחראיים בעיתונות ובאמצעי
התקשורת האחרים ודווקא שם אנחנו “נרדמים בשמירה”.

בברכת חג שמח ושבת שלום לכולנו ולכל בית ישראל (ויהודה),

יובל

Prof. Yuval Goren, Ph.D.

Vice-Dean, Faculty of Humanities
Laboratory for Comparative Microarchaeology
Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Civilizations,
Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel

2 thoughts on “Yuval Goren on the ‘War in the World of Archaeology’

  1. Fr Stephen Smuts 22 Apr 2011 at 10:52 am

    ‘Joseph Lauer (why doesn’t he blog?)’ – at last someone asks the question. How many archaeological HT’s don’t belong to him?

    Like

  2. […] עדכון: פרופ' יובל גנור המוזכר בכתבה פרסם את תגובתו, לחצו כאן לק… […]

    Like

Comments are closed.